Veřejná správa
základy veřejné správy
Alena Lochmannová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Obsah
ÚVODNÍ SLOVO..................................................................................................7
ZDROJE A ODKAZY K DOPLNKOVÝM INFORMACÍM UVÁDĚNÝM V UČEBNICI...................................................8
SEZNAM TÉMAT.................................................................................................9
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPRÁVNI VĚDA................................................................................10
ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PRÁVA......................................................................................10
Vícerozměrný pojem práva..................................................................................10
Třídění práva do právních odvětví podle předmětu..........................................................10
POJMOVÉ VYMEZENÍ SPRÁVNÍHO PRÁVA.............................................................................11
ČLENĚNÍ SPRÁVNÍHO PRÁVA......................................................................................11
Správní právo hmotné......................................................................................11
Správní právo procesní....................................................................................12
Správní právo trestní.....................................................................................12
Správní právo organizačně-kompetenční.....................................................................12
PRAMENY SPRÁVNÍHO PRÁVA.................................................................................   12
Nejdůležitější právní normy České republiky............................................................  13
Správní řád...............................................................................................13
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ...............................................................................................13
POJMOVÉ VYMEZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY..............................................................................14
Funkce a fungování veřejné správy.........................................................................15
Členění veřejné správy....................................................................................15
Metody působení veřejné správy............................................................................16
ZROD STÁTU A VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY............................................................................17
Předpoklady pro vznik státu...............................................................................17
První státní útvary.......................................................................................17
Středověká správa.........................................................................................18
Období novověku...........................................................................................18
HISTORIE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH.....................................................................19
Státní a veřejná správa na našem území do roku 1918.......................................................19
Státní a veřejná správa po založení Československa po roce 1918...........................................20
Státní a veřejná správa na našem území po roce 1939.......................................................20
Státní a veřejná správa na našem území po roce 194S.......................................................20
Státní a veřejná správa na našem území po roce 1989.......................................................22
Současná podoba státní a veřejné správy České republiky...................................................22
VZTAH VEŘEJNÉ SPRÁVY ? MOCI ZÁKONODÁRNÉ A SOUDNÍ.............................................................24
REALIZACE ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY............................................................................26
SUBJEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY......................................................................................26
Vymezení pojmu subjekt veřejné správy.....................................................................26
Role státu ve veřejné správě..............................................................................26
Role veřejnoprávní korporace ve veřejné správě............................................................27
Veřejný ústav.............................................................................................27
Veřejný podnik............................................................................................27
Státní fondy..............................................................................................27
VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY..................................................................................28
Vymezení pojmu vykonavatel veřejné správy.................................................................28
STÁTNÍ SPRÁVA................................................................................................28
Členění státní správy v ČR................................................................................28
Orgány státní správy......................................................................................29
SAMOSPRÁVA...................................................................................................30
Zájmová samospráva........................................................................................30
Územní samospráva.........................................................................................31
Obec.......................................................................................................31
Typy obcí.................................................................................................31
Kraje a jejich funkce v oblasti samosprávy................................................................32
Regiony soudržnosti.......................................................................................33
CÍLE A METODY PŮSOBENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY........................................................................33
Metody směřující ? naplnění cílů a úkolů veřejné správy...................................................34
Rozdělení metod veřejné správy............................................................................34
3
VEŘEJNÁ SPRÁVA • Základy veřejné správy
FORMY REALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY.....................................................................35
INDIVIDUÁLNÍ A NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY.............................................................35
Individuální správní akty.........................................................................35
Normativní správní akty...........................................................................36
DOHODY SPRÁVNĚ PRÁVNÍHO CHARAKTERU..................................................................36
FAKTICKÉ ÚKONY S PŘÍMÝMI PRÁVNÍMI DŮSLEDKY..........................................................36
ZÁRUKY ZÁKONNOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.................................................................38
ZÁKONNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.........................................................................38
Princip zákonnosti a zásada legitimity............................................................38
Záruky zákonnosti.................................................................................39
PRÁVNÍ ZÁRUKY ZÁKONNOSTI............................................................................39
Kontrola veřejné správy...........................................................................39
Zrušení, změna a sistace vadných správních aktů...................................................41
PRÁVO NA PŘÍSTUP ? INFORMACÍM.......................................................................41
ODPOVĚDNOST ZA PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI.........................................................42
PŘÍMÉ DONUCENÍ KE SPLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ.......................................................42
NEČINNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.........................................................................42
PETICE A STÍŽNOSTI..................................................................................43
Petice............................................................................................43
Stížnosti.........................................................................................43
VNITŘNÍ SPRÁVA......................................................................................45
VYMEZENÍ POJMU VNITŘNÍ SPRÁVA.......................................................................45
Původní podoba vnitřní správy státu...............................................................45
Základní rozčlenění vnitřní správy.............................................................. 45
ORGANIZACE VNITŘNÍ SPRÁVY...........................................................................45
Ústřední a další instituce působící ve vnitřní správě.............................................45
PRAMENY PRÁVA VNITŘNÍ SPRÁVY........................................................................46
MATRIKY.............................................................................................46
Matriční úřady....................................................................................46
Matriční knihy, doklady a sbírky listin...........................................................47
EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT....................................................................47
Registr obyvatel..................................................................................47
Trvalý pobyt a jeho změny.........................................................................47
OBČANSKÝ PRŮKAZ.....................................................................................48
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji..................................................... 48
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů......................................................48
CESTOVNÍ DOKLADY....................................................................................49
Cestovní pas......................................................................................49
Další druhy cestovních dokladů....................................................................50
POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR...........................................................................50
Podmínky pro vstup cizinců na území ČR............................................................50
Vízum.............................................................................................51
NABÝVÁNÍ A POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ.............................................................51
REALIZACE PRÁVA SHROMAŽĎOVACÍHO A SDRUŽOVACÍHO......................................................52
Význam a odlišnosti shromaždovacího a sdružovacího práva..........................................52
STÁTNÍ SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY......................................................................52
ARCHIVNICTVÍ........................................................................................53
Pojmy z oblasti archivnictví......................................................................53
Přístupnost archiválií............................................................................54
Archivní síť ČR...................................................................................54
ŽIVNOSTENSKÁ SPRÁVA.......................:........................................................56
ORGANIZACE A VÝKON ŽIVNOSTENSKÉ SPRÁVY..............................................................56
Právní úpravy vymezující oblast živnostenské správy...............................................56
Podstata živnosti.................................................................................56
Obsah
SPRÁVNI ORGÁNY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI ŽIVNOSTENSKÉ SPRÁVY.........................................................56
Živnostenský úřad a živnostenský rejstřík obecné.............................................................56
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR...........................................................................57
Krajské a obecní živnostenské úřady..........................................................................57
PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI.....................................'*....?........;............................57
Všeobecné podmínky provozování živnosti.................................................................... 57
Zvláštní podmínky provozování živnosti......................................................................5 7
ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ.............................................................................................58
Ohlašovací živnosti..........................................................................................58
Koncesované živnosti.........................................................................................58
VZNIK, ROZSAH A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ.................................................................58
Vznik živnostenského oprávnění...............................................................................58
Rozsah živnostenského oprávnění..............................................................................59
Zánik živnostenského oprávnění............................................................................. 59
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK..........................................................................................59
KONTROLA NA ÚSEKU ŽIVNOSTENSKÉ SPRÁVY..........................................................................59
Kompetence živnostenské správy při kontrolní činnosti........................................................60
Kontrolní úkony v oblasti živnostenské správy................................................................60
SPRÁVA ZAMĚSTNANOSTI...........................................................................................62
ORGANIZACE SPRÁVY ZAMĚSTNANOSTI................................................................................62
Právní úpravy vymezující oblast správy zaměstnanosti.........................................................62
SPRÁVNÍ ORGÁNY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI SPRÁVY ZAMĚSTNANOSTI.........................................................62
Orgány a další subjekty působící v oblasti správy zaměstnanosti..............................................62
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR......................................................................63
Úřad práce ČR................................................................................................63
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ.....................................................................................63
Instituce zprostředkovávající zaměstnání.....................................................................63
Uchazeči o zaměstnání a jejich evidence......................................................................64
PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI......................................................................................64
Příčiny a druhy nezaměstnanosti..............................................................................65
Podmínky poskytnutí podpory v nezaměstnanosti................................................................65
REKVALIFIKACE..................................................................................................66
Zařízení zajišťující programy rekvalifikací..................................................................66
Podmínky rekvalifikace.......................................................................................66
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ......................................................................................67
Obecné povinnosti zaměstnavatele na úseku zaměstnanosti......................................................67
Obsazování volných pracovních míst zahraničními pracovníky...................................................67
KONTROLA NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI................................................................................67
Státní úřad inspekce práce/oblastní inspektoráty práce.......................................................67
Celní úřady a jejich činnost v oblasti zaměstnanosti.........................................................68
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR..............................................................68
Generální ředitelství úřadu práce/krajské pobočky úřadu práce................................................68
Další postup orgánu kontroly při zjištění nedostatků v oblasti zaměstnanosti................................68
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ..................................................................................70
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Z HISTORICKÉHO POHLEDU....................................................................70
PRÁVNÍ ÚPRAVY VYMEZUJÍCÍ OBLAST SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ..................................................71
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU.......................................................................72
Faktory ovlivňující koncepci sociálního zabezpečení..........................................................72
ORGÁNY SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ...........................................................................72
Výčet nejvýznamnějších státních orgánů sociálního zabezpečení................................................73
Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálního zabezpečení..............................73
Česká správa sociálního zabezpečení..........................................................................73
Okresní správy sociálního zabezpečení........................................................................73
PILÍŘE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR.............................................................................74
Sociální pojištění...........................................................................................74
Sociální podpora.............................................................................................76
Sociální pomoc...............................................................................................77
5
VEŘEJNÁ SPRÁVA • Základy veřejné správy
SPRÁVA ZDRAVOTNICTVÍ........................................................................................80
PRÁVNÍ PRAMENY UPRAVUJÍCÍ OBLAST SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ.......................................................80
ORGANIZACE SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ.............................................................................80
Výčet nejvýznamnějších státních orgánů v oblasti zdravotnictví............................................80
Význam a působnost Ministerstva zdravotnictví.............................................................80
Orgány krajů a obcí s rozšířenou působností působící v oblasti zdravotnictví..............................81
Krajské hygienické stanice................................................................................81
Hlavní instituce na úseku samosprávy ve zdravotnictví.....................................................81
ZDRAVOTNÍ PÉČE............................................................................................. 81
Hlavní oblasti zdravotní péče.............................................................................81
Složky základní zdravotní péče............................................................................82
SOUSTAVA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ............................................................................82
Rozdělení zdravotnických středisek podle právní úpravy....................................................83
ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI.....................................................................................83
Povinnosti zdravotnického pracovníka......................................................................83
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A JEHO OCHRANA...............................................................................84
Vymezení pojmu veřejné zdraví.............................................................................84
Ohrožení veřejného zdraví.................................................................................84
Orgány působící v oblasti ochrany veřejného zdraví........................................................84
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.................................................................................84
Plátci pojistného na zdravotní pojištění..................................................................84
Subjekty veřejného zdravotního pojištění v ČR.............................................................84
Vznik a zánik zdravotního pojištění.......................................................................85
Práva pojištěnce..........................................................................................85
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY........................................................................................85
Všeobecná zdravotní pojišťovna............................................................................85
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ.............................................................................................87
POSTAVENÍ A VÝZNAM ŠKOLSTVÍ VE SPOLEČNOSTI..................................................................87
PRÁVNÍ PRAMENY UPRAVUJÍCÍ OBLAST ŠKOLSTVÍ...................................................................87
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY VE ŠKOLSTVÍ...............................................................88
Výčet nejvýznamnějších státních orgánů v oblasti školství.................................................88
Význam a působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy...........................................88
Poslání a činnost České školní inspekce...................................................................88
Hlavní instituce na úseku samosprávy ve školství..........................................................89
CHARAKTER VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU V ČR.........................................................................89
Předškolní výchova........................................................................................89
Základní škola............................................................................................90
Střední škola........................................................................................... 90
Vysoká škola..............................................................................................92
SPRÁVA KULTURY..............................................................................................94
DEFINICE KULTURY............................................................................................94
SYSTÉM KULTURY..............................................................................................94
PRÁVNÍ ÚPRAVA SPRÁVY KULTURY................................................................................95
ORGANIZACE SPRÁVY KULTURY...................................................................................95
Výčet nejvýznamnějších státních orgánů působících v oblasti kultury.......................................95
Význam a působnost Ministerstva kultury...................................................................95
Význam a úkoly Památkové inspekce.........................................................................95
Národní památkový ústav...................................................................................95
Hlavní instituce na úseku samosprávy v oblasti kultury....................................................96
KNIHOVNY....................................................................................................96
Veřejné knihovny........................................................................................ 96
Vysokoškolské knihovny....................................................................................96
Specializované knihovny...............................................................................  97
Zámecké knihovny..........................................................................................97
Školní knihovny...........................................................................................97
MUZEA A GALERIE.............................................................................................97
Obsah
KULTURNÍ PAMÁTKY............................................................................................97
Národní kulturní památky..................................................................................98
Památkové chráněná území..................................................................................98
Péče o kulturní památky................................................................................. 99
Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty..................................................................99
PERIODICKÝ TISK A NEPERIODICKÉ PUBLIKACE....................................................................99
Periodický tisk...........................................................................................99
Neperiodický tisk........................................................................................100
PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ............................................................100
SPRÁVA CÍRKVÍ..............................................................................................100
BEZPEČNOSTNÍ SPRÁVA STÁTU..................................................................................103
ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI BEZPEČNOSTI STÁTU.................................................................103
Bezpečnost - její definice a podoby......................................................................103
Bezpečnostní sbory v České republice.....................................................................104
PRÁVNÍ ÚPRAVA SPRÁVY BEZPEČNOSTI...........................................................................104
ORGANIZACE POLICEJNÍ SPRÁVY A SPRÁVY OBRANY STÁTU..........................................................104
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY....................................................................................105
Organizace Policie ČR....................................................................................105
Činnost a úkoly Policie ČR v oblasti zajišťování bezpečnosti.............................................105
Spolupráce Policie ČR s mezinárodními organizacemi.......................................................106
Pracovní a služební poměr ? Policie ČR...................................................................106
OBECNÍ POLICIE.............................................................................................106
OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ REPUBLIKY.............................................................................107
Rozdělení ozbrojených sil České republiky................................................................107
Vojenská kancelář prezidenta republiky...................................................................107
Hradní stráž.............................................................................................107
OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY.....................................................................................108
Právní předpisy upravující oblast obrany ČR..............................................................108
Výčet nejvýznamnějších orgánů zabezpečující obranu ČR....................................................108
ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY.....................................................................................109
Organizace Armády ČR.....................................................................................109
Postavení, činnost a úkoly příslušníků Armády ČR.........................................................109
Aktivní záloha Armády ČR.................................................................................110
BRANNÁ POVINNOST...........................................................................................110
CIVILNÍ OCHRANA ČR.........................................................................................110
POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA............................................................................112
•
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0182844
3 CZ-PrCNB
5 20170929143512.4
7 ta
8 170929s2017----xr a|||e|||||#000 0#cze|d
20 ## $a 978-80-7402-295-1 $q (brožováno)
40 ## $a ABE031 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Lochmannová, Alena, $d 1987- $7 kv2016899013 $4 aut
245 10 $a Veřejná správa : $b základy veřejné správy / $c Alena Lochmannová
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Prostějov : $b Computer Media, $c 2017
300 ## $a 116 stran : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 2# $a Učebnice se věnuje obecnému vymezení veřejné správy a správní vědy, realizací činností veřejné správy a zachovávání zákonnosti při jejím výkonu. Vymezení správního práva. Dějiny veřejné správy v českých zemích. Vztah veřejné správy k moci zákonodárné a soudní. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, státní správa, samospráva. Cíle a metody působení veřejné správy, formy realizace. Individuální a normativní správní akty. Dohody správně právního charakteru. Záruky zákonnosti ve veřejné správě. Vnitřní správa, živnostenská správa, správa zaměstnanosti, správa sociálního zabezpečení, správa zdravotnictví, správa kultury, bezpečnostní správa státu.
650 07 $a veřejná správa $7 ph127076
650 07 $a správní právo $7 ph116261
651 #7 $a Česko $7 ge128065
653 ## $a veřejná správa
653 ## $a správní
653 ## $a věda
653 ## $a právo
653 ## $a řízení
653 ## $a dějiny
653 ## $a Česká republika
653 ## $a Československo
653 ## $a státní
653 ## $a správa
653 ## $a samospráva
653 ## $a zákonnost
653 ## $a vnitřní
653 ## $a živnostenská
653 ## $a zaměstnanost
653 ## $a sociální
653 ## $a zabezpečení
653 ## $a zdravotnictví
653 ## $a školství
653 ## $a kultura
653 ## $a bezpečnost
653 ## $a bezpečnostní
655 #7 $a učebnice $7 fd133770
910 ## $a ABE031 $b K-I-4233
928 9# $a Computer Media
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link