Ústava České republiky
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář
Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna a kolektiv

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Autoři komentáře ........................... ¦
Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře
Seznam použitých zkratek.....................
Předmluva ...................................
Ediční poznámka..............................
X
XIII
XIV XIX
XXIII
ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Preambule..................
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ..................................
Cl 1 Základní principy - demokratický právní stát a dodržování
mezinárodního práva* '..................................
ČI. 2 Státní moc ..............................................
ČI. 3 Recepce Listiny do ústavního pořádku.....................
ČI. 4 Soudní ochrana základních práv a svobod .................
ČI. 5 Politický systém jako soutčž politických stran...........
ČI. 6 Politická rozhodnutí a ochrana menšin....................
ČI. 7 Ochrana přírodního bohatství ............................
ČI. 8 Garance územní samosprávy................................
ČI. 9 Zmčna ústavy.............................................
ČI. 10 Mezinárodní smlouvy ....................................
ČI. 10a Integrační mezinárodní smlouvy.........................
ČI. 10b Parlamentní kontrola členství České republiky v mezinárodní
organizaci .............................................
ČI. 11 Ncdčlitelnost státního území a jeho hranice ............
ČI. 12 Státní občanství........................................
ČI. 13 Hlavní mesto republiky..................................
ČI. 14 Státní symboly..........................................
5
5
13
29
35
52
68
78
85
93
108
132
155
167
174
186
192
HLAVA DRUHÁ - MOC ZÁKONODÁRNÁ
201
ČI. 15 Dvoukomorový Parlament
ČI. 16 Počet zákonodárců.....
ČI. 17 Lhůty pro konání voleb ..
201
212
220
•) Názvy rlánků jsou fonnulovány autor)1 komentáře.
V
Obsah
ČI. 18 Principy voleb a aktivní volební právo..................... 226
ČI. 19 Pasivní volcbni právo...................................... 236
ČI. 20	Volební zákon............................................ 244
ČI. 21	Zákaz členství v obou komorách Parlamentu ............... 253
ČI. 22 Neslučitelnost funkce zákonodárce.......................... 258
ČI. 23	Slib zákonodárce......................................... 266
ČI. 24 Vzdání se mandátu.......................................... 270
ČI. 25	Zánik mandátu............................................ 274
ČI. 26	Volný mandát............................................. 283
ČI. 27	Imunita zákonodárce...................................... 289
ČI. 28	Právo zákonodárce odepřít svčdectví ..................... 306
ČI. 29	Volba funkcionářů Parlamentu............................. 309
ČI. 30	Vyšetřovací komise....................................... 316
ČI. 31 *	Orgány komor Parlamentu.................................. 321
ČI. 32	Neslučitelnost funkcí ve vládě a Parlamentu.............. 329
ČI. 33	Zákonná opatření Senátu.................................. 336
ČI. 34	Zasedání komor........................................... 349
ČI. 35	Rozpuštění Poslanecké sněmovny........................... 358
ČI. 36	Veřejnost schůzí komor................................... 371
ČI. 37	Společná schůze komor.................................... 374
ČI. 38	Účast člena vlády na schůzích komor Parlamentu .......... 377
ČI. 39	Usnášení se komor; přijímání ústavních zákonů............ 382
ČI. 40 Zákony, ? jejichž přijetí se vyžaduje schválení oběma
komorami................................................. 395
ČI. 41	Zákonodárná iniciativa .................................. 407
ČI. 42	Zákon o státním rozpočtu a státní závěrečný účet......... 418
ČI. 43 Vyhlášení válečného stavu a další otázky bezpečnosti
České republiky.......................................... 427
ČI. 44	Práva vlády v zákonodárném procesu....................... 443
ČI. 45	Odesláni návrhu zákona do Senátu......................... 45O
ČI. 46	Projednání návrhu zákona v Senátu........................ 453
ČI. 47 Projednání návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou
po vrácení Senátem....................................... 453
ČI. 48	Nezabývání se návrhem zákona Senátem..................... 468
ČI. 49	Ratifikace mezinárodních smluv........................... 472
ČI. 50	Suspenzivní veto prezidenta republiky.................... 488
ČI. 51	Podepisování zákonů...................................... 496
ČI. 52	Vyhlašování zákonů a mezinárodních smluv................. 509
ČI. 53	Poslanecké interpelace................................... 521
VI
Obsah
HLAVA TŘETÍ - MOC VÝKONNÁ............................................ 527
Prezident republiky
ČI. 54	Hlava stálu; neodpovednost prezidenta republiky................. 527
ČI. 55	Volební období prezidenta republiky............................. 540
ČI. 56	Volba prezidenta republiky ..................................... 544
ČI. 57	Podmínky volitelnosti prezidenta republiky...................... 555
ČI. 58	Prováděcí zákon k přímé volbč prezidenta republiky.............. 559
ČI. 59	Slib prezidenta republiky....................................... 573
ČI. 60	Odmítnutí slibu ................................................ 576
ČI. 61	Vzdání se úřadu................................................. 578
ČI. 62	Základní pravomoci prezidenta republiky......................... 581
ČI. 63	Prezidentské pravomoci vykonávané v součinnosti s vládou ...	605
ČI. 64	Účast prezidenta na schůzích komor Parlamentu a vlády.....	643
ČI. 65	Stíhání prezidenta republiky; ústavní žaloba.................... 646
ČI. 66	Náhradní výkon funkcí prezidenta republiky...................... 658
Vláda
ČI. 67	Charakteristika a složení vlády ................................ 675
ČI. 68	Jmenování vlády a její odpovčdnost.............................. 683
ČI. 69	Slib člena vlády................................................ 694
ČI. 70	Zákaz výkonu některých činností členem vlády.................... 696
ČI. 71	Žádost vlády o vyslovení důvčry................................. 700
ČI. 72	Vyslovení ncdůvčry vládé........................................ 703
ČI. 73	Demise vlády.................................................... 705
ČI. 74	Odvolání člena vlády............................................ 708
ČI. 75	Odvolání vlády.................................................. 710
ČI. 76	Rozhodování vlády .............................................. 712
ČI. 77	Předseda vlády.................................................. 716
ČI. 78	Nařízení vlády.................................................. 720
ČI. 79	Ministerstva, jiné správní úřady a pravomoc vydávat vyhlášky ...	733
ČI. 80	Státní zastupitelství a veřejná žaloba.......................... 755
HLAVA ČTVRTÁ - MOC SOUDNÍ............................................ 777
ČI. 81	Nezávislost soudů .............................................. 777
ČI. 82	Nezávislost, nestrannost a kárná odpovědnost soudců ............ 784
Ústavní soud
ČI. 83	Soudní ochrana ústavnosti....................................... 811
ČI. 84	Soudci Ústavního soudu.......................................... 824
ČI. 85	Slib soudce Ústavního soudu..................................... 839
ČI. 86	Trcstněprocesní imunita soudce Ústavního soudu.................. 843
ČI. 87	Kompetence Ústavního soudu...................................... 849
ČI. 88	Řízení před Ústavním soudem..................................... 921
Vil
Obsah
ČI. 89	Účinky rozhodnutí Ústavního soudu....................... 929
Soudy
ČI, 90	Kompetence obecných soudů............................... 950
ČI. 91	Soustava obecných soudů ................................ 955
ČI. 92	Nej vyšší soud.......................................... 961
ČI. 93	Jmenování soudců........................................ 966
ČI. 94	Obsazení soudů.......................................... 976
ČI. 95	Vázanost soudce zákonem a mezinárodní smlouvou.......... 986
ČI. 96 Rovnost účastníků řízení, veřejnost a usinosi soudního
jednáni................................................ 1008
HLAVA PÁTÁ - NEJ VYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD............................ 1021
ČI. 97	Ncjvyšší kontrolní úřad................................ 1021
HLAVA ŠESTÁ - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA................................ 1033
ČI. 98	Česká národní banka.................................... 1033
HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.................................. 1043
ČI. 99	Vymezení územních samosprávných celků.................. 1043
ČI. 100 Definice územní samosprávy a podmínky vzniku a zániku
samosprávných celků.................................... 1048
ČI. 101 Správa a hospodaření samosprávy a limity zásahů státu
do samosprávy.......................................... 1054
ČI. 102	Volby do zastupitelstev a jejich volební období........ 1066
ČI. 103	zrušen................................................. 1072
ČI. 104	Pravomoc a působnost zastupitelstev.................... 1073
ČI. 105	Výkon přenesené působnosti............................. 1086
HLAVA OSMÁ-PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .... 1093
ČI. 106	Prozatímní Senát....................................... 1093
ČI. 107	První volby do Senátu.................................. 1099
ČI. 108	Kontinuita vlády....................................... 1101
ČI. 109	Přechodné ustanovení ? zániku prokuratury.............. 1103
ČI. 110	Zánik vojenských soudů ................................ 1106
ČI. 111	Kontinuita soudcovských funkcí......................... 1108
ČI. 112	Pojem ústavního pořádku................................ 1110
ČI. 113	Účinnost............................................... 1134
VIII
Obsah
ÚSTAVNÍ ZÁKON
O BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY............................. 1137
Obccnč k ústavnímu zákonu o bezpečnosti České republiky........ 1138
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ....................................... 1143
ČI. 1 Základní povinnost státu......................... 1143
ČI. 2 Obecne podmínky pro bezpečnostní opatření............. 1144
Či. 3 Bezpečnostní složky.............................. 1145
ČI. 4 Ozbrojené sily a branná povinnost..................... 1147
NOUZOVÝ STAV.............................................. 1148
ČI. 5 Vyhlásení nouzového stavu........................ 1148
ČI. 6 Časový a územní rozsah nouzového stavu................ 1151
STAV OHROŽENÍ STÁTU....................................... 1155
ČI. 7 Vyhlášení stavu ohrození státu................... 1155
ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ........................ 1158
ČI. 8 Zkrácené jednání o návrzích zákonů............... 1158
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU................................... 1163
ČI. 9 Bezpečnostní rada státu.......................... 1163
PRODLOUŽENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ.............................. 1164
ČI. 10 Prodlouženi volebního období.................... 1164
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 1165
ČI. 11 Kompetence Senátu při rozpuštění Poslanecké sněmovny. 1165
ČI. 12 Publikace a účinnost bezpečnostních opatření.... 1166
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ...................................... 1167
ČI. 13 Účinnost........................................ 1167
Právní předpisy citované v komentáři...................... 1171
Rejstřík.................................................. 1194
IX
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0173058
3 CZ-PrCNB
5 20170324144009.2
7 ta
8 150825s2015----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 978-80-7478-809-3: $c 1954 Kč
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Rychetský, Pavel, $d 1943- $4 aut
245 10 $a Ústava České republiky : $b Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář / $c Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna a kolektiv
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Wolters Kluwer, $c 2015
300 ## $a xxv, 1196 stran $f vázáno
490 0# $a Komentáře Wolters Kluwer. Kodex
500 ## $a Právní stav k 1.8.2014
520 2# $a Komentované znění české ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky na základě platného právního stavu k 1.8.2014. Základní ustanovení. Moc zákonodárná, výkonná a soudní. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. Územní samospráva. Přechodná a závěrečná ustanovení.
651 #7 $a Česko $7 ge128065
653 ## $a Česká republika
653 ## $a zákony
653 ## $a právo
653 ## $a bezpečnostní
653 ## $a politika
653 ## $a Česká národní banka
653 ## $a Česká
653 ## $a národní
653 ## $a banka
653 ## $a Nejvyšší kontrolní úřad
653 ## $a Nejvyšší
653 ## $a kontrolní
653 ## $a úřad
653 ## $a bezpečnost
653 ## $a územní
653 ## $a samospráva
655 #7 $a komentáře $7 fd132578
655 #7 $a zákony $7 ph127728
700 1# $a Langášek, Tomáš $4 aut
700 1# $a Herc, Tomáš, $d 1983- $4 aut
700 1# $a Mlsna, Petr, $d 1978- $4 aut
830 #0 $a Komentáře Wolters Kluwer. Kodex
910 ## $a ABE031 $b C-8781
928 9# $a Wolters Kluwer
1001 $a 000073058
1090 $a 2015/08/25 $b 2015/08/27 $c ABE031/Prosko1 $d ABE031/Ro1
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link