Podniková environmentální strategie
Josef Krause

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod....................................................................... 13
1	Metodika................................................................. 17
1.1	Dotazníkové šetření................................................. 17
1.2	Trendy a vybrané ukazatele výkonnosti a rozvinutosti zemí............23
2	Kontext strategického managementu a udržitelného rozvoje -
základní pojmy...........................................................24
2.1	Vymezení základních pojmú............................................24
2.2	Udržitelnost jako strategická záležitost.............................26
2.3	Přínosy strategie udržíteInosti......................................26
2.4	Zájmové skupiny......................................................29
3	Externí analýza...........................................................33
3.1	Ekonomické faktory...................................................34
3.1.1	Změna poptávky po různých produktech..........................35
3.1.1.1	Ekologické zemědělství a ekologické produkty.......36
3.1.2	Význam certifikace bioproduktů a biopotravin při nákupu
výrobků a služeb..............................................42
3.1.2.1	Rozdíly ve významu bio certifikace mezi
pohlavími............................................43
3.1.2.2	Rozdíly ve významu bio certifikace v závislosti
na věku..............................................44
3.1.2.3	Rozdíly ve významu biocertifíkace v závislosti
na velikosti bydliště................................45
3.1.2.4	Rozdíly ve významu bio certifikace v závislosti
na vzdělání..........................................46
3.1.2.5	Rozdíly ve významu bio certifikace v závislosti
na čistém příjmu domácností..........................47
3.1.3	Vyhodnocení závislosti mezi indikátory výkonnosti a procentem ekologicky obdělávané půdy v zemích
Evropské unie.................................................50
5
PODNIKOVÁ ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGIE
3.2	Environmentální faktory...............................................51
3.2.1	Energie a obnovitelné zdroje energie...........................52
3.2.1.1	Základní charakteristika zdrojů energie a vývoj
spotřeby..............................................52
3.2.1.2	Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé
konečné spotřebě energie v %..........................59
3.2.1.3	Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé
konečné spotřebě energie v %..........................59
3.2.2	Klimatické změny...............................................60
3.2.3	Skleníkové plyny...............................................65
3.2.3.1	Pravděpodobný vývoj klimatu v České republice .... 66
3.2.3.2	Dopad na odvětví......................................66
3.2.4	Vyhodnocení závislosti mezi indikátory výkonnosti a emisí
skleníkových plynů v zemích Evropské unie......................67
3.3	Význam dopadu problémů v oblasti životního prostředí na jejich nákup.. 69
3.3.1	Významu výroby s ohledem na problémy životního
prostředí v závislosti na pohlaví..............................69
3.3.2	Význam výroby s ohledem na problémy životního prostředí
v závislosti na věku...........................................70
3.3.3	Význam výroby s ohledem na problémy životního prostředí
v závislosti na velikosti bydliště.............................71
3.3.4	Význam výroby s ohledem na problémy životního prostředí
v závislosti na vzdělání.......................................72
3.3.5	Význam výroby s ohledem na problémy životního prostředí
v závislosti na čistém příjmu domácnosti.....................73
3.4	Demografické a sociální faktory.......................................74
3.5	Politické a legislativní faktory......................................79
3.5.1	Významné mezinárodní iniciativy a dokumenty....................80
3.5.1.1	Agenda 21.............................................80
3.5.1.2	Místní agenda 21......................................82
3.5.1.3	Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie........82
3.5.2	Strategický rámec udržitelného rozvoje	České republiky.......83
3.5.2.1	Další strategické dokumenty...........................84
3.5.2.1.1	Státní politika životního prostředí.........84
3.5.2.1.2	Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR (Adaptační strategie) ... 84
3.5.2.1.3	Státní program ochrany přírody a krajiny .. 84
3.5.2.2	Strategie ochrany biologické rozmanitosti České
republiky.............................................85
6
OBSAH
3.5.3	Podpory ze strany státu.....................................85
3.5.3.1	Výdaje na ochranu životního prostředí a podpory. ... 85
3.5.4	Další podpory...............................................88
3.5.4.1	Dotace v ekologickém zemědělství...................88
3.5.4.2	Integrovaná produkce...............................88
3.5.4.3	Podpora v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor
energie............................................89
3.5.4.4 Podpory vyplývající ze strategických dokumentů.... 90
3.6	Proces hodnocení dopadů na životní prostředí - EIA..............91
3.7	Technologické faktory.............................................92
3.8	Vybrané aspekty odvětví...........................................92
3.9	Dílčí závěry a shrnutí............................................96
4	Nástroje a koncepty pro posílení silných stránek.....................99
4.1	Hodnototvomý řetězec............................................ 100
4.2	Environmentální manažerské systémy...............................101
4.2.1	ISO........................................................102
4.2.2	EMAS.......................................................102
4.2.3	Význam environmentálních manažerských systémů při
nákupu produktů............................................106
4.2.3.1	Rozdíly ve významu manažerských
environmentálních systémů mezi pohlavími..........107
4.2.3.2	Rozdíly ve významu manažerských environmentálních systémů v závislosti na věku. ... 108
4.2.3.3 Rozdíly ve významu manažerských environmentálních systémů v závislosti na velikosti bydliště...................................................110
4.2.3.4 Rozdíly ve významu manažerských environmentálních systémů v závislosti
na vzdělání...................................... 111
4.2.3.5 Rozdíly ve významu manažerských environmentálních systémů v závislosti na čistém příjmu domácností......................................... 113
4.3	Ekoznačení...................................................... 115
4.3.1	Vymezení pojmu a vývoj ekoznačení......................... 115
4.3.2	Význam environmentálního značení pro nákup výrobku
a služeb.................................................. 117
4.3.2.1	Rozdíly ve významu environmentálního značení
mezi pohlavími................................... 118
7
PODNIKOVÁ ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGIE
4.3.2.2	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na věku.................................119
4.3.2.3	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na velikosti bydliště...................120
4.3.2.4	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na vzdělání.............................121
4.3.2.5	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na čistém příjmu domácností.............121
4.3.3 Význam environmentálního značení pro nákup výrobku
a služeb.......................................................123
4.3.3.1	Rozdíly ve významu environmentálního značení
mezi pohlavími.......................................123
4.3.3.2	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na věku.................................124
4.3.3.3	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na velikosti bydliště...................125
4.3.3.4	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na vzdělání.............................126
4.3.3.5	Rozdíly ve významu environmentálního značení
v závislosti na čistém příjmu	domácností.............127
4.4	Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA - life-cycle
assessment)...........................................................128
4.5	Zelené nakupování a zelené veřejné zakázky............................129
4.6	Fair Trade............................................................130
4.6.1	Podstata Fair Trade a vývoj fairtradového konceptu............130
4.6.2	Význam fair trade certifikace při nákupu produktů.............133
4.6.2.1	Rozdíly ve významu fair trade certifikace mezi
pohlavími............................................133
4.6.2.2 Rozdíly ve významu fair trade certifikace
v závislosti na věku.................................134
4.6.2.3	Rozdíly ve významu fair trade certifikace
v závislosti na velikosti bydliště...................136
4.6.2.4 Rozdíly ve významu fair trade certifikace
v závislosti na vzdělání.............................137
4.6.2.5	Rozdíly ve významu fair trade certifikace
v závislosti na čistém příjmu domácnosti.............138
4.7	Sociální odpovědnost podniku (corporate social responsibility)......140
4.7.1	Vymezení pojmu a vybrané aspekty CSR........................140
4.7.2	Koncept sdílené hodnoty.......................................145
8
OBSAH
4.7.3	Význam aktivit v oblasti sociální odpovědnosti podniků
na nákup výrobků a služeb...................................147
4.7.3.1	Rozdíly ve významu	CSR aktivit mezi pohlavími. . . 147
4.7.3.2 Rozdíly ve významu CSR aktivit v závislosti
na věku............................................148
4.7.3.3 Rozdíly ve významu CSR aktivit v závislosti
na velikosti bydliště..............................150
4.7.3.4 Rozdíly ve významu CSR aktivit v závislosti
na vzdělání........................................151
4.7.3.5 Rozdíly ve významu CSR aktivit v závislosti
na čistém příjmu domácnosti........................152
4.8	Cirkulámí ekonomika................................................154
4.8.1	Vymezení pojmu..............................................154
4.8.2	Procento opětovného využití materiálu na celkové spotřebě
materiálu jako ukazatel cirkulámí ekonomiky.................155
4.9	Ekodesign..........................................................156
4.10	Čistší produkce...................................................158
4.10.1	Vymezení pojmů a dopadů ekoinovací..........................158
4.10.2	Index ekoinovací EU =100....................................163
4.11	Environmentální manažerské účetnictví.............................164
4.12	Environmentální benchmarking......................................167
4.13	Zelený marketing..................................................168
4.14	Firemní filantropie...............................................172
4.15	Analýza portfolia.................................................173
4.16	Dílčí závěry a shrnutí............................................174
5	Konkurenční strategie.................................................. 176
6	Korporátní strategie................................................... 181
7	Závěr.................................................................. 184
8	Shrnutí................................................................ 187
9	Summary................................................................ 188
10	Literatura ........................................................... 189
11	Seznam tabulek.........................................................206
9
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01106357
3 CZ-PrCNB
5 20200214123433.4
7 ta
8 191211s2019----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003164431
20 ## $a 978-80-7598-560-6 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $d ABE031 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 005 $x Management. Řízení $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 005.21 $2 MRF
80 ## $a 502.13 $2 MRF
80 ## $a 502.131.1 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Krause, Josef, $d 1978- $7 ola2003201011 $4 aut
245 10 $a Podniková environmentální strategie / $c Josef Krause
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Wolters Kluwer, $c 2019
300 ## $a 246 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Publikace se zabývá strategií podniku v souvislosti s problémem ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Metody, soubor dotazníkového šetření. Kontext strategického managementu a udržitelného rozvoje – základní pojmy. Externí analýza (ekonomické a environmentální faktory). Nástroje a koncepty pro posílení silných stránek. Konkurenční strategie. Korporátní strategie.
546 ## $a České a anglické resumé
650 07 $a strategický management $7 ph116291 $2 czenas
650 07 $a environmentální management $7 ph114478 $2 czenas
650 07 $a udržitelný rozvoj $7 ph126768 $2 czenas
650 09 $a strategic planning $2 eczenas
650 09 $a environmental management $2 eczenas
650 09 $a sustainable development $2 eczenas
653 ## $a podniková
653 ## $a environmentální
653 ## $a strategie
653 ## $a management
653 ## $a udržitelný
653 ## $a rozvoj
653 ## $a strategický
653 ## $a ekonomické
653 ## $a faktory
653 ## $a demografické
653 ## $a sociální
653 ## $a technologické
653 ## $a ekoznačení
653 ## $a zelené
653 ## $a nakupování
653 ## $a veřejné
653 ## $a zakázky
653 ## $a Fair
653 ## $a Trade
653 ## $a odpovědnost
653 ## $a podniky
653 ## $a ekodesign
653 ## $a cirkulární
653 ## $a ekonomika
653 ## $a konkurence
653 ## $a konkurenční
653 ## $a korporace
653 ## $a korporátní
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
910 ## $a ABE031 $b 34145
928 9# $a Wolters Kluwer
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link